««« همه چیز از همه جا +18 »»»

قضاوت

قضاوت ما ادما
 ««« همه چیز از همه جا +18 »»»

هنوزم حاضرم بمیرم برات

هــنــوزم دلـــــم تــنــگ میـــشـــه بـرات . . . هـنــوزم دلـــم خـــاطـــره تــــو رو میــخــواد ! هــنــوزم کـــه هـنــوزه نـبــض مــــن . . . هـــر لـحظــه مـیتـپـه واسـه رنــگ صـــدات ! هــنـوزم حــــاضـــرم بــمـیــرم بــرات . . . عـــاشــقــونــه جــونـمـــو کـنـم فـــــدات !
 ««« همه چیز از همه جا +18 »»»

عنوان

توضیحات
 ««« همه چیز از همه جا +18 »»»

ترس از دست دادن تــــو . . .

همــــه ماهــــــر شــــده انـــد..! یــــــک نفــــر هزاران نفـــر را بــا هــــم دوســـت دارد ! امــــــــا مــــن … نـــــاشیـــــــانـــــه به یـــــک نفـــــــر دل میــــبــــنـــــــدم هـــــــــزاران بــــــــار ... مــتنفــرم از روزایــی کــــه تــــرس از دســـت دادنــش ، باعــــث میــشـه بــا هـمیــن بــود و نـبــودش بســـازی و حـــرف دلـــت رو قــــورت بدی !! اگــــر مــی دانــسـتنــد بــا تـــــ♥ـــــو در رویـــاهــایـــم تـــا کــــجا رفــتــه ام ، سنــگســارم مـی کــردنــد ... !!!
 ««« همه چیز از همه جا +18 »»»

عنوان

توضیحات

طبیعت

توضیحات

عنوان

توضیحات
 ««« همه چیز از همه جا +18 »»»

عنوان

توضیحات

عنوان

توضیحات